Ajatuksia Askolan hiidenkirnujen tilanteesta

Arvo:"Metsien hoidossa on awattu uusi mahdollisuus. Niin kuin Pyrri sanoisi: on avattu uusi perspektiivi. Luonnonhenkinäkökulmasta. Askolan hiidenkirnualueella luonnonhenkien innostamana ja herättämänä Markku Kavenius on herännyt kuulemaan luonnonhenkien ja puiden maailmaa ja sitä, että metsien käsittelyssä pitäisi kuulla ensin luonnonhenkimaailmaa ja puita, itse puiden kansaa, ennen kuin mitään tehdään. Ja näin tapahtui. Johdatuksen kautta Markku löysi Marjan ja Helgen luonnonhenkiyhteyden tawan. Niinpä hän neuwotteli Marjan ja Helgen wälityksellä hiidenkirnujen luonnonhenkiwäen kanssa kuunnellen, kuinka metsää saa tai woi harwentaa luonnonhenget huomioon ottaen.

Niin he kaikki yhdessä kuuntelivat paikan hiisiä ja metsää saaden ohjeistuksen, kuinka harwennuksen on hyvä tapahtua niin, että alueen energiajärjestys ei paljoakaan muutu. Lopputulos ensimmäisestä harwennuksesta oli se, että hakkuut toteutettiin huomattawasti pienemmässä mittakaawassa ja järkevämmin, kuin alun pitäen oli ajateltu ja suunniteltu. Ja siitä hiisi- ja muu luonnonhenkiwäki owat kiitollisia. Tämä oli tärkeä awaus koko ihmisen kollektiiwikenttään. Että löytyy tärkeitä tapoja, kuinka ottaa luonnonhenkimaailma mukaan tekemisiin heitä kunnioittaen. Sillä kun näin tehdään, se palwelee kaikkia. Koska myös ihminen kokee sen säilyneen energian kirkkaampana siksi, että luonnon energiamaailma käsitellyllä alueella woi näin toimittaessa paremmin.

Lähempänä hiidenkirnuja on wielä alue, joka odottaa ihmisten päätöksiä: kuinka lisähakkuut tehdään vai tehdäänkö ollenkaan. Kaikki tämä, mitä tehtiin luonnonhenkiä kuunnelleen on saanut aikaan sen, että alkuperäiset hakkuusuunnitelmat seisahtuiwat odottamaan tarkempaa asiaan perehtymistä luonnon arwot huomioiden. Hiidenkirnuilla luonnon wäki wielä jännittyneenä odottaa, että mitä tuleman pitää. Heitä jännittää paljon se, että mitä tapahtuu, kun tässä asiassa on heidän maailmansa wiestin jälki. Woiko ihminen todella tehdä suurempia päätöksiä niin, että he woiwat tähän waikuttaa. Tämä kaikki on jo johtanut siihen, että on monia ihmisryhmiä nousemassa barrikadeille tämän asian puolesta, jotta hakkuita ei enempää tehtäisi. Ja asia elää nyt omaa elämäänsä. Ja luonnonhenkimaailma waikuttaa niihin ihmisiin, joilla on sydän auki tämän asian kuuntelemisen puolesta.

Lähitulewaisuus näyttää, kuinka siellä tullaan toimimaan. Mutta niinkuin Markku on sanonut, todella moniin instansseihin on otettu yhteyttä. Korkeisiinkin tahoihin. Ja kaikki lähti siitä, että hän kuunteli sydäntään. Että tämä asia pitäisi tehdä nyt oikein, luontoa kuunnellen. Ja nyt me wain kaikki jäämme jännityksellä odottamaan, että mikä on lopputulos. Mutta tämänkaltainen ihmisen ja luonnon wälinen wuoropuhelu on awattu ja sen waikutukset joka tapauksessa tulewat olemaan ihmisten kollektiiwikentässä suuret. Terweisiä wain Markulle."