Ikkuna muinaiseen woimaan

Arvo: "Puuseremoniat tässä ajassa owat äärimmäisen woimallisia luomaan sen yhteyden puiden ja kaswikunnan maailmaan, mikä ihmisiltä on ollut kadoksissa niin kauan. Kun pyhittää itselleen pitämyspuun, niin se ei ole wain yhteys siihen puuhun ja puun henkeen. Se luo omaa ja omanlaista yhteyttä puiden henkimaailmaan. Pitämyspuu-seremoniassa yhdistyy tekijän henki ja hänen woimansa sen pitämyspuun henkeen, jolle seremonia pidetään. Silloin muodostuu sydämellinen yhteys puolin ja toisin. Näin puun henki yhtyy siihen tarkoitukseen, mitä seremonian pitäjä sydämestään toiwoo tältä puuyhteydeltä.

Tämä kaikki tapahtui täydellisesti Onami-puun seremoniassa. Ne sydämelliset toiwotukset, jotka te, Marja ja Helge, kerroitte Onami-puulle, ja maailmojen portin seremonia-loitsussa julistitte kaikille maailmoille tiettäwäksi, awasi yhteyden teidän olemuksestanne puun olemukseen, ja sen kautta koko siihen wiisauteen, joka Onami-puunhengellä on. Se, kuinka sywällinen tästä yhteydestä ajan mittaan muodostuu, se on kiinni paljon siitä merkityksen sywyydestä, jonka ihminen tälle yhteydelle antaa. Koska tämä yhteys on luotu sydämestä maailmojen välillä ja se on awannut maailmojen portin. Niin tämän pitämyspuun kautta ihminen woi saada hywin, hywin monenlaista tietoa, wiisautta, iloa, lohtua. Ja yhteyttä hywinkin sywälliseen luonnonhenkiyhteyteen.

Yksi tärkeä tekijä tässä yhteyden luomisen mahdollisuudessa on, että yhteys woi kaswaa helpommin luonnonhenkimaailmaan tämän puun kautta, koska te molemmat olette sekä fyysisessä maailmassa että henkimaailmassa. Niille, joille yhteyden kokeminen suoraan luonnonhenkimaailmasta tuntuu ehkä wielä tawoittamattomalta kynnykseltä, niin tämä puuyhteys fyysisellä tasolla helpottaa molempien henkimaailmoiden tawoittamista

Tässä pidetyssä Onami-puun seremoniassa puu sai paljon lisää wapautta ja woimaa, kun hän wapautui sen paikan wanhoista energioista. Wapautui olemaan enemmän se woimallinen puu, jota jo taimena oli. Seremoniallisesti awattu puuyhteys tekee tästä puusta omanlaisensa linkkipuun niille korkeammille energioille, joita se näin pystyy wälittämään. Ja pyhitetty puu tunnistaa kaikki muut pyhitetyt puut. Oliwat ne missä tahansa. Ja näin syntyy uusi tietynlainen pyhityspuiden energiaverkko. Näin on ollut menneinä aikoina, mutta energiat owat haalistuneet. Mutta tässä ajassa kaikki pyhitetyt puut, niin uudet kuin wielä woimissaan olewat muinaiset pyhityspuut, muodostawat uudenlaisen kirkkaamman werkon, joka auttaa kaikkia luonnonhenkiä ja luonnon energioita. Niinpä nämä pyhitetyt pitämyspuut eiwät rakenna ainoastaan ihmisen ja tämän puun yhteyttä, waan auttawat koko puiden maailman ja luonnonhenkimaailman energiahywinwointia.

Näin minä arwollisesti tämän asian näen."

Allekirjoitus "Arvo"

* * *

Ja niin kuin luonnonhenkiystävämme sanovat: "Minun Valoni Tervehtii Sinun Valoasi" :-)

T: Helgemikael ja Marja